Le amohetsoe kahar'a kh'ose ena. 


Re tlo ithuta ka mekhoa le meetlo ea Basotho Maele le maelana, lilotho, litsomo lithoko. Re tlo boela re bua ka Lithoko le lithothokiso.